تقدیم شما از هرآنچه خوبیستگلگلگلگلگلگلگلگل بهترین مرکب برای راندن هوس ، واژه "عشق" است گل اینجا مردم همیشه از مردم صحبت می کنند ولی هیچ کس مردم نیست.
نویسنده: برده ولی آزاد

 

تقدیم شما از هرآنچه خوبیستگلگلگلگلگلگلگلگل بر حقیقت تلخ بخندید تا برای خنده مجبور به شنیدن دروغ شیرین نشوید. گل

نویسنده: برده ولی آزاد

/ 0 نظر / 8 بازدید